Standarde minime pentru Fundațiile Comunitare din România

 1. Sisteme de conducere și administrare

Principiu: O fundație comunitară (FC) este constituită legal ca fundație cu misiunea de a sprijini dezvoltarea unei arii geografice definite prin statut.

 1. Fundația comunitară operează programe în aria ei geografică. Când o fundație comunitară are oportunitatea de a dezvolta programe în aria deservită de o altă fundație comunitară, va oferi posibilitatea de parteneriat cu acea fundație. O FC poate accepta donații din afara ariei sale geografice.

Principiu: Fundația este independentă și în afara controlului direct sau indirect[1] al unei persoane fizice, organizații, instituții, firme sau a unui partid politic.

Standarde:

 1. Comitetul de conducere al FC e format din minim 5 persoane, iar cel puțin 50% din membri comitetului trebuie să locuiască în comunitate.
 2. Nici o persoană cu funcție politică de conducere (la nivel național, județean și local) într-un partid politic nu poate fi parte a comitetul director sau in conducerea executiva a fundatiei.
 3. Nici o instituție, organizație, firma, partid politic sau individ nu are influență sau control în mod direct sau indirect asupra a 33% sau mai mult de 33% din membrii comitetului de conducere al fundației.

Principiu: Fundația are un consiliu director activ care acționează cu integritate, înțelege nevoile comunității și reflectă diversitatea acesteia.

Standarde:

 1. Fundatia are un proces de primire a membrilor comitetului de conducere care asigura intelegerea de catre acestia a rolului in structura fundatiei si a responsabilitatilor legale.
 2. Membrii comitetului de conducere nu pot primi recompensă financiară pentru contribuția lor la activitatea fundației și nu primesc tratament preferențial în relațiile comerciale cu FC.
 3. Fundatia nu va finanta organizatii sau institutii afiliate cu membrii de board, membrii
  fondatori, echipa managerială sau membri ai comitetelor de finantare si nici nu va oferi sprijin financiar pentru burse sau alte forme de sprijin financiar individual catre cei menționați mai sus sau rudele acestora de gradul unu si doi. Fundatia poate intra in parteneriate cu aceste organizatii pentru mobilizarea de resurse.

       Principiu: Fundația are un management profesionist și transparent.

Standarde:

 1. FC are un plan operațional anual revizuit și aprobat de către comitetul de conducere.
 2. FC are politici clare și transparente cu privire la supravegherea operațiunilor financiare de către comitetul de conducere, acceptarea donațiilor, gestionarea fondurilor și a investițiilor, acordarea de granturi, etica și transparența activităților fundației comunitare. Implementarea acestor politici este monitorizată anual, de catre un cenzor si/sau un expert extern la cerearea boardului. Rezultatele acestui audit sunt disponibile pentru expertul / comitetul responsabil cu acreditarea nationala a standardelor.
 3. Fundațiile comunitare efectuează anual un control independent realizat de către au auditor înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România, folosind standardele internaționale de audit. Termenul limită pentru finalizarea auditului financiar este 30 iunie, anul urmator celui auditat.
 4. Un raport anual pentru anul precedent este publicat în formă tipărită și prezentat pe pagina web a FC, nu mai târziu de 31 iulie anul următor. Pagina de web a fundatiei va publica rapoartele anuale anterioare, cel putin cele din ultimii trei ani.  Raportul prezinta o lista a tuturor organizatilor finantate si a beneficiarilor de burse, cu numele/denumirea completa si sumele acordate. De asemenea, oferă o perspectivă clară asupra situației financiare a fundației, inclusiv ariile majore de venituri și cheltuieli, precum și o imagine a activelor și a fondurilor permanente.

Principiu: Fundatia este in contact permanent cu agenda miscarii de fundatii comunitare, prin oferirea de informatii si participarea activa la evenimentele anuale, dialogul on-line si alte actiuni comune ale fundatiilor comunitare. 

Standard: FC ofera către FFCR informații sintetice despre fondurile sale, donatori, board si voluntari, finantarile acordate si situatia financiara anuala pe baza sistemului de monitorizare agreat pe plan national.

 1. Acordare de finanțări și leadership comunitar

Principiu: Comitetul de conducere și personalul FC urmăresc într-un mod proactiv să înțeleagă nevoile esențiale, resursele și oportunitățile din zona lor georgrafică.

Standard: Fundatia initiaza dialogul cu beneficiarii si donatorii in stabilirea obiectivelor fondurilor si solicita o descriere si justificara clara a nevoilor in formularele de solicitare de sprijin financiar.

Principiu: Oferă suport potentialilor beneficiari ai finanțării pentru a înțelege politicile și procesele de acordare de finanțări și pentru a-și planifica și comunica în mod eficient propriile proiecte și idei de dezvoltare.

Standard: Fundatia comunică public oportunitățile de finanțare printr-o documentatie clară a acestor procese, inclusiv a criteriilor de luare a deciziilor. Fundatia are formulare de solicitare a sprijinului clare si accesibile si ofera informatii suplimentare la cerere celor care sunt eligibili pentru solicitarea sprjinului.

Principiu: Întreprinde toate demersurile necesare pentru a se asigura că finanțările sunt folosite pentru scopul definit si contractat.

Standard: FC cere beneficiarilor finanțării să prezinte rapoarte narative si financiare și o documentație pentru cheltuieli care susține aceste rapoarte. FC verifica aceste cheltuieli in relatie cu scopul finantarii.

 • Mobilizare de resurse și dezvoltarea filantropiei

Principiu: Isi bazează activitățile de atragere de fonduri pe comunicarea și negocierea continuă cu donatorul, dezvoltând încredere și transparență în relația cu cei care contribuie cu resurse.

Standarde:

 1. FC oferă informații donatorilor despre oportunitățile de a-și sprijini comunitatea și le trimite acestora în mod regulat date actualizate (cel puțin anual) asupra modului în care a fost folosită contribuția lor.
 2. Fundatia comunitara comunica specific donatorilor in faza de dezvoltare a fondului suma fixa/procentul din resursele atrase care este investit in comunitate prin finantari si suma/procentul care acopera costurile fundatiei (de acordare de finantari, comunicare, atragere de fonduri si administrare).
 3. FC ține confidențiale toate informațiile private despre donatori și eventuali donatori obținute pe durata procesului filantropic.

[1]  Afilierea directa sau indirecta la o organizație, instituție, firma sau partid politic include apartenența în calitate de membru,  apartenența în calitate de membru al comitetului de conducere, deținerea majorității acțiunilor, calitatea de angajat al organizației sau instituției, primirea de benficii financiare de la organizatie sau instituție sau calitatea de rudă de gradul întâi sau doi cu cineva care primește.

 

Principii de operare ale Fundațiilor Comunitare din România

 1. Sisteme de conducere și administrare
 2. O fundație comunitară (FC) este constituită legal ca fundație cu misiunea de a sprijini dezvoltarea unei arii geografice definite prin statut.
 3. Mijloacele principale prin care fundatia contribuie la dezvoltarea ariei georgafice sunt cultivarea filantropiei si susținerea inițiativelor locale prin acordarea de sprijin financiar.
 4. Este independentă și în afara controlului direct sau indirect al unei persoane fizice, organizații, instituții, firme sau a unui partid politic.
 5. Fundația are un consiliu director activ care acționează cu integritate, înțelege nevoile comunității și reflectă diversitatea acesteia.
 6. Fundația are un management profesionist și transparent.
 7. Fundația este in contact permanent cu agenda miscarii de fundatii comunitare, prin oferirea de informatii si participarea activa la evenimentele anuale, dialogul on-line si alte actiuni comune ale fundatiilor comunitare.
 8. Acordare de finanțări și leadership comunitar
 9. O fundație comunitară demonstrează o înțelegere largă a problemelor sociale, a nevoilor și a oportunităților locale, urmărind să creeze un impact pozitiv și de durată prin rolurile pe care le îndeplinește: acordarea de finanțări și leadership comunitar.
 10. Comitetul de conducere și personalul FC urmăresc într-un mod proactiv să înțeleagă nevoile esențiale, resursele și oportunitățile din zona lor georgrafică.
 11. Utilizează majoritatea resurselor generate pentru a activa spiritul comunitar și inovația în sectoare variate ale comunității prin oferirea de granturi, burse și alte forme de suport financiar unor inițiative independente de dezvoltare.
 12. Stimulează cunoșterea și participarea comunității locale în conturarea soluțiilor pentru dezvoltare, prin implicarea locuitorilor în analiza nevoilor, planificarea programelor, deciziile de finanțare, evaluarea programelor și atragerea de fonduri.
 13. Stimulează prin granturi și inițiative de leadership comunitar parteneriatele, dialogul, învățarea, participarea pe bază de voluntariat și punerea în comun a resurselor.
 14. Dezvoltă capacitățile organizațiilor locale finanțate, susținându-le să devină mai eficiente, eficace și mai bine echipate pentru a răspunde provocărilor din comunitate prin acordarea de sprijin financiar pentru dezvoltare, învățare și punerea în comun a resurselor și expertizei adiționale.
 15. Oferă suport potentialilor beneficiari ai finanțării pentru a înțelege politicile și procesele de acordare de finanțări și pentru a-și planifica și comunica în mod eficient propriile proiecte și idei de dezvoltare.
 16. Întreprinde toate demersurile necesare pentru a se asigura că finanțările sunt folosite pentru scopul definit si contractat.
 17. Evaluează în mod constant impactul finantarilor si initativelor proprii in comunitate. Încurajează și susține practicile de evaluare și documentare a impactului la nivelul beneficiarilor finanțării.

 

III. Mobilizarea de resurse și dezvoltarea filantropiei

 1. O fundație comunitară ilustrează bunele practici în serviciile de dezvoltare a filantropiei, încurajând implicarea donatorilor în procesul de înțelegere a nevoilor comunității și a contextului local, ajutându-i să-și formuleze și să atingă obiectivele filantropice, îmbinând interesele lor cu nevoile comunității și ale organizațiilor și identificând modalități inovatoare și responsabile de a da investiției lor un impact de durată.
 2. Oferă mecanisme flexibile pentru implicarea donatorilor și voluntarilor, permițând unei mari părți a comunității să contribuie, iar pe de altă parte oferind servicii personalizate donatorilor individuali, respectând nevoile lor și interesele lor caritabile.
 3. Își bazează activitățile de atragere de fonduri pe comunicarea și negocierea continuă cu donatorul, dezvoltând încredere și transparență în relația cu cei care contribuie cu resurse.
 4. Se dedică sprijinirii soluțiilor locale cu resurse strânse pe plan local, fiind orientată în mod special pe implicarea donatorilor locali.
 5. Dezvoltă fonduri și active permanente și încurajează contribuțiile parțiale și integrale la fondurile permanente.

Ajută publicul să înțeleagă procesele filantropice prin oferirea de informații despre aceste procese potențialilor donatori și crearea de noi mecanisme pentru implicarea și angajamentul donatorilor.